Een conflict met een speler op de energiemarkt? Neem dan contact op met de geschillendienst BRUGEL.

Problemen met je aansluiting, de meteropname of een leverancier die een contractaanbod weigert? De juristen van de geschillendienst van BRUGEL helpen je gratis en snel om conflicten met energieleveranciers of met Sibelga, de beheerder van het distributienetwerk, op te lossen. Hun beslissingen zijn juridisch bindend, zowel voor de spelers op de energiemarkt als voor de consumenten.

U vindt in onze videoanimatie alle nuttige informatie terug. 

 
 
 
 

De Geschillendienst is een buitengerechtelijk orgaan dat binnen BRUGEL werd opgericht en dat voornamelijk geschillen behandelt tussen de Brusselse consumenten en de energieleveranciers, de distributienetbeheerder en het Brussels Instituut voor Milieubeheer. De Geschillendienst behandelt de klachten met het oog op een snellere, transparante en kosteloze behandeling van de geschillen. De...

Wat zijn de bevoegdheden van de Geschillendienst? De bevoegdheden van de Geschillendienst zijn bepaald in artikel 30novies, § 1 van de elektriciteitsordonnantie. De Geschillendienst is meer bepaald bevoegd voor het behandelen van klachten die: betrekking hebben op een geschil betreffende de niet-naleving van de elektriciteits- en gasordonnanties of van hun...

De Geschillendienst heeft verschillende opdrachten: De Dienst behandelt de klachten van de Brusselse consumenten Hij is bevoegd om dringende maatregelen te nemen teneinde een ongerechtvaardigde afsluiting te voorkomen Hij staat op de eerste lijn in de informatieverstrekking aan de Brusselse klanten Hij stelt zijn expertise ter beschikking van publieke actoren...

Samenstelling van de Geschillendienst De Geschillendienst bestaat uit 14 personeelsleden van BRUGEL met een expertise in het betreffende domein, onder wie 7 juristen en 1 juridisch assistent. Ze worden benoemd door de Raad van Bestuur van BRUGEL voor een periode die niet minder kan bedragen dan drie jaar en mogen...

Werking van de Geschillendienst De Geschillendienst behandelt de klachten onafhankelijk en onpartijdig ten aanzien van het elektriciteits- of aardgasbedrijf, de distributienetbeheerder, het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en de eiser. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden ontvangt de Geschillendienst geen instructies van welke instantie ook. De beslissingen van de Geschillendienst worden...

Wie kan een beroep doen op de Geschillendienst? Als Brusselse consument (natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit of gas koopt voor eigen gebruik) kunt u een beroep doen op de Geschillendienst nadat u tevergeefs geprobeerd hebt om genoegdoening te verkrijgen bij de partij(en) tegen wie de klacht gericht is. De...

Waarom een klacht indienen bij de Geschillendienst? 5 goede redenen om een klacht in te dienen bij de Geschillendienst voordat u zich eventueel wendt tot de hoven en rechtbanken: De beslissingen zijn bindend De dienstverlening is snel en gratis De bindende maatregelen van de actoren waartegen de klacht gericht is,...

Hoe een klacht indienen ? De klacht moet schriftelijk ingediend worden en naar behoren gemotiveerd worden. U moet hiervoor het online formulier van de Geschillendienst gebruiken. In dringende gevallen en wanneer u een risico van ernstige en moeilijk te herstellen schade inroept, zal de Geschillendienst zo snel mogelijk uitspraak...

Bekijk hier de beslissingen van de Geschillendienst. Deze worden gepubliceerd met respect voor vertrouwelijke en/of commercieel gevoelige gegevens overeenstemming artikel 30novies, §2 van de elektriciteitsordonnantie van 19/07/2001. De beslissingen worden alleen in de taalrol van de klager gepubliceerd.

Share :