Samenstelling van de Geschillendienst

De Geschillendienst bestaat uit 14 personeelsleden van BRUGEL met een expertise in het betreffende domein, onder wie 7 juristen en 1 juridisch assistent.

Ze worden benoemd door de Raad van Bestuur van BRUGEL voor een periode die niet minder kan bedragen dan drie jaar en mogen zich laten bijstaan door andere personeelsleden van BRUGEL en/of door experts.

De medewerkers die de klachten behandelen, zijn onafhankelijk en onpartijdig en zijn gehouden tot vertrouwelijkheid bij de behandeling van de ontvangen klachten.