Opdrachten van de Dienst 

De Geschillendienst heeft verschillende opdrachten: 

  • De Dienst behandelt de klachten van de Brusselse consumenten

  • Hij is bevoegd om dringende maatregelen te nemen teneinde een ongerechtvaardigde afsluiting te voorkomen

  • Hij staat op de eerste lijn in de informatieverstrekking aan de Brusselse klanten

  • Hij stelt zijn expertise ter beschikking van publieke actoren en van de hoven en rechtbanken

  • De Dienst heeft de taak om disfuncties op de markt op te sporen en deze aan BRUGEL te melden

De Geschillendienst in een notendop De Geschillendienst van BRUGEL is een buitengerechtelijk orgaan dat vooral geschillen beslecht tussen Brusselse consumenten en energieleveranciers, de distributienetbeheerder Sibelga en Leefmilieu Brussel. Het behandelt klachten met het oog op een snelle, transparante en kosteloze beslechting van geschillen. De Geschillendienst onderzoekt alle klachten, in volledige...

De Dienst kan elk verzoek om een spoedprocedure  in behandeling nemen. Zo wordt de Dienst er regelmatig toe gebracht om dringende klachten binnen enkele uren te behandelen. De dringende klachten kunnen gaan over: een dreigende of effectieve en ongerechtvaardigde afsluiting in de hoofdverblijfplaats van de klager of in een onderneming...

De Dienst wordt regelmatig bevraagd door de Brusselse consumenten over een aantal kwesties die verband houden met de Brusselse of federale energiemarkt, zoals: hun rechten in elk geschil met een leverancier of de netbeheerder; de misbruiken waarvan zij het slachtoffer werden; hun rechten in de contractuele relatie met de leverancier;...

Sinds de wijziging van de elektriciteitsordonnantie in 2018 is de Dienst bevoegd om zijn expertise ter beschikking te stellen van de hoven en rechtbanken. Dit jaar ontving de Dienst twee expertiseverzoeken van rechters in verband met problematieken op het gebied van energie. het ene, ingeleid door de vrederechter van Schaarbeek,...

Volgens het huishoudelijk reglement moet de Dienst ook regelmatig verslag uitbrengen aan de raad van bestuur van BRUGEL. Bij deze rapportage worden terugkerende problemen van consumenten of dubieuze praktijken van Sibelga of leveranciers geïdentificeerd. Deze gegevens worden door BRUGEL in aanmerking genomen in het kader van haar opdracht om de...