Wat zijn de bevoegdheden van de Geschillendienst?

De bevoegdheden van de Geschillendienst zijn bepaald in artikel 30novies, § 1 van de elektriciteitsordonnantie. De Geschillendienst is meer bepaald bevoegd voor het behandelen van klachten die:

 1. betrekking hebben op een geschil betreffende de niet-naleving van de elektriciteits- en gasordonnanties of van hun uitvoeringsbesluiten;

 2. betrekking hebben op een geschil betreffende de werking van de gas- en elektriciteitsmarkten waarvoor we bevoegd zijn;

 3. betrekking hebben op een geschil betreffende de activiteiten van een leverancier, een netbeheerder of een tussenpersoon;

 4. betrekking hebben op een geschil betreffende de toekenning van financiële hulp in het kader van het programma van uitvoering inzake rationeel energiegebruik.

Met andere woorden: de Geschillendienst behandelt voornamelijk klachten die betrekking hebben op:

 • een termijn voor/vertraging in de aansluiting op het distributienet;

 • de weigering van een aansluiting;

 • een slechte werking van de meter;

 • een verkeerde overname van een EAN-code (Mystery Switch: een leveringspunt dat verkeerdelijk werd overgenomen door een andere energieleverancier);

 • een verandering van meter;

 • een rechtzetting/raming van de meterstanden;

 • een verbruik zonder contract;

 • een probleem met de activering of de afsluiting van de energie;

 • een probleem met betrekking tot het statuut van beschermde afnemer;

 • de plaatsing/verwijdering van vermogensbegrenzer;

 • de weigering van de leverancier om een offerte op te maken;

 • de niet-naleving door de leverancier van de aanmanings- en ingebrekestellingsprocedure;

 • de niet-naleving door de leverancier van de wettelijke termijnen opgelegd door de ordonnantie;

 • de verplichte procedure voor de Vrederechter voordat de energie van het huishouden afgesloten wordt;

 • een energiepremie;

 • enz.

De Geschillendienst is NIET bevoegd om uitspraak te doen over klachten die betrekking hebben op burgerrechten (huis-aan-huisverkoop, tarieven van de leverancier…).