Werking van de Geschillendienst

De Geschillendienst behandelt de klachten onafhankelijk en onpartijdig ten aanzien van het elektriciteits- of aardgasbedrijf, de distributienetbeheerder, het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en de eiser. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden ontvangt de Geschillendienst geen instructies van welke instantie ook.


De beslissingen van de Geschillendienst worden op collegiale wijze genomen door het beslissingscomité dat bestaat uit minstens één jurist of een bachelor in de rechten.

Bij de behandeling van de klacht kunnen de partijen tegen wie de klacht gericht is, worden verzocht om de getroffen maatregelen op te schorten gedurende de periode van de behandeling van de klacht, tot er een beslissing is genomen. Bijvoorbeeld: als een leverancier een afsluitingsprocedure heeft opgestart tegen de eiser, onderbreekt het beroep op de Geschillendienst deze procedure. Deze opschortingstermijnen mogen de vastgelegde termijn voor de behandeling van een klacht, namelijk 60 dagen, niet overschrijden.


Tot slot is elke beslissing van de Geschillendienst bindend. Als een partij een beslissing van de Geschillendienst niet uitvoert binnen een termijn van 60 dagen, kan BRUGEL de partij tegen wie de klacht gericht is gelasten om de bepalingen van de elektriciteits- en gasordonnanties of hun uitvoeringsbesluiten na te leven binnen de termijn die BRUGEL bepaalt. Zo niet kan BRUGEL haar een administratieve boete opleggen.