Hoe een klacht indienen ?

De klacht moet schriftelijk ingediend worden en naar behoren gemotiveerd worden. U moet hiervoor het online formulier van de Geschillendienst gebruiken.

In dringende gevallen en wanneer u een risico van ernstige en moeilijk te herstellen schade inroept, zal de Geschillendienst zo snel mogelijk uitspraak doen over de dringendheid van de ingediende klacht en kan hij voorlopige dwingende maatregelen nemen.

U kunt bij de Geschillendienst een klacht indienen in het Frans of het Nederlands. Uw klacht wordt vervolgens behandeld in de taal waarin de klacht werd ingediend. 

U kunt uw klacht indienen :

De Geschillendienst zal geen klachten behandelen indien :

  • het voorwerp ondanks de verzoeken om informatie niet voldoende werd gepreciseerd;

  • de gevraagde informatie ontbreekt of onvolledig is;

  • de klager voor het indienen van de klacht bij de dienst geen stappen heeft ondernomen om genoegdoening te krijgen bij de betrokken gesprekspartner;

  • de klacht anoniem is of de partij tegen wie de klacht gericht is niet geïdentificeerd of moeilijk identificeerbaar is;

  • het voorwerp van de klacht tot de bevoegdheid van de Ombudsdienst voor Energie of de FOD Economie behoort;

  • de klacht verzonnen, kwetsend of eerrovend is;

  • de klacht betrekking heeft op de regeling van een geschil waarvoor al een definitieve beslissing wordt of werd genomen door de hoven en rechtbanken;