FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ DE GESCHILLENDIENST VAN BRUGEL

Nuttige informatie vóór u het formulier invult

 • Vooraleer u een klacht indient bij de Geschillendienst (hierna ‘de Dienst’) moet u eerst een klacht hebben ingediend bij de partij waartegen de klacht is gericht en binnen een termijn van 15 dagen geen enkele reactie hebben gekregen of geen bevredigend antwoord hebben gekregen. Het bewijs hiervan moet worden geleverd op het moment dat de klacht wordt ingediend. Indien dit niet gebeurt, zal de dienst een besluit nemen om niet verder te gaan.
 • De Dienst is bevoegd in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden en technische voorschriften van VIVAQUA of van de tariefbepalingen opgenomen in de Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ("Waterordonnantie").
 • De Dienst is bevoegd voor de materies beoogd in artikel 30 novies van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (‘Elektriciteitsordonnantie’).
 • Bij twijfel over de bevoegdheid van de Geschillendienst heeft u de mogelijkheid om contact met haar op te nemen (telefonisch, via mail of ter plaatse) alvorens een klacht in te dienen aan de hand van dit formulier. Indien blijkt dat de Dienst niet bevoegd is voor de behandeling van de klacht zal er worden beslist geen gevolg te geven aan deze klacht en zal het dossier worden overgedragen aan het bevoegde orgaan, tenzij u zich hier schriftelijk tegen verzet.
 • U kunt uw klacht op ieder moment en zonder rechtvaardiging intrekken.

Contactgegevens van de klager

Het betreft de gegevens van de verbruiker, dit is de persoon die een klacht wil indienen.

De Geschillendienst van BRUGEL is bevoegd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

De contactpersoon moet een telefoonnummer en/of gsm-nummer hebben
Om de behandeling van uw klacht te versnellen, en tenzij u anders aangeeft, verloopt alle communicatie (verzoeken om informatie of mededelingen van beslissingen) uitsluitend via e-mail.

Contactgegevens van de tussenpersoon/gemachtigde

Het betreft de persoon die het formulier invult en het dossier opvolgt. Bijvoorbeeld: een ouder, een vriend die het formulier heeft ingevuld om de verbruiker te helpen bij het indienen van de klacht.

Adres van het geschil

De Geschillendienst van BRUGEL is bevoegd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

Gegevens van de klacht

(De Dienst behoudt zich het recht voor de dringendheid van de klacht te beoordelen)

 • Dreigende of effectieve en onverantwoorde afsluiting,
 • Geen aansluiting binnen de opgelegde termijn,
 • In de overige gevallen waarin de urgentie wordt ingeroepen, gelieve in het beschrijvende veld het risico van ernstige en onherstelbare schade te beschrijven.

U dient een klacht in voor:

Verplichte documenten en bijlagen

Lijst van verplicht aan te leveren documenten.

 • Document waaruit blijkt dat u de partij tegen wie de klacht is gericht al eerder zonder succes hebt benaderd,
 • Als de gemachtigde geen openbare instelling is, stuur dan het machtigingsdocument mee.

U kunt alle andere documenten toevoegen die relevant zijn voor de behandeling van uw klacht.

Bestandsgrootte en formaat:

 • De aangeleverde bestanden mogen samen niet groter zijn dan : 50MB
 • Aanvaarde bestandsformaten zijn : doc, docx, jpg, pdf, xls, xlsx
* Verplichte velden
De door u verstrekte informatie, wordt door BRUGEL uitsluitend verwerkt met het oog op de behandeling van uw klacht, in overeenstemming met de GDPR. Uw gegevens worden door BRUGEL bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw klacht te behandelen en nog eens 2 jaar na de beslissing van de Geschillendienst (meer bepaald nadat de beslissing is gesloten, d.w.z. dat het niet meer vatbaar is voor beroep).
U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen of als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens in het kader van deze maatregel, kunt u contact opnemen met: dpo@brugel.brussels. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat beschikbaar is op onze website: 
https://www.brugel.brussels/page/privacy